بایگانی زایمان

زایمان زودرس
زایمان

زایمان زودرس

در صورتی که زایمان از زمان تعیین شده زودتر