این قسمت، ویژه عزیزانی است که فاقد پرونده بوده و در گذشته مورد معاینه قرار نگرفته اند.
افرادی که سابقه معاینه قبلی داشته و دارای پرونده می باشند، این امکان را دارند که سوالات خود را طرح نمایند.
بعد از بررسی پرونده این عزیزان، به سوالات عنوان شده پاسخ داده خواهد شد.